നിലമ്പൂരിലെ ആദിവാസി ദുരിതം;റിപ്പോര്‍ട്ട് ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കും

നിലമ്പൂരിലെ ആദിവാസി ദുരിതത്തില്‍ ലീഗല്‍ സര്‍വീസ് അതോറിറ്റി ഹൈക്കോടതിയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിച്ചുറിപ്പോര്‍ട്ട് ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കും.’5 കോളനികളിലെ വീടുകളാണ് അപകടാവസ്ഥയില്‍’.2019ലെ പ്രളയത്തിനുശേഷം മിക്കവീടുകളും വാസയോഗ്യമല്ലാതായി.കുമ്പളപ്പാറ ആദിവാസി കോളനിയില്‍ ഊരുമൂപ്പന്റെ വീട് പോലും വാസയോഗ്യമല്ലെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്.ഇരുട്ടുകുത്തി കോളനിയിലെ എല്ലാം നാശത്തിന്റെ വക്കിലാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *