ആലുവ കൊലപാതകം: പ്രതിക്ക് ലഭിച്ചത് മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷയെന്ന് നാട്ടുകാര്‍

    ആലുവ കൊലപാതകം: പ്രതിക്ക് ലഭിച്ചത് മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷയെന്ന് നാട്ടുകാര്‍ #aluvamurdercase #responds #asafakalam