ഹൈന്ദവ ബിംബങ്ങളെ സിപിഎം ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ

ഹൈന്ദവ ബിംബങ്ങളെ സിപിഎം ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ. അരിവാൾ ചുറ്റിക വച്ചിട്ടാണോ അനുഷ്ഠാനമെന്ന് ജീവിത എഴുന്നള്ളത്തിന്റെ പല്ലക്കിൽ അരിവാൾ ചുറ്റിക വച്ചതിനെക്കുറിച്ച് ഗോവിന്ദൻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *