വിനയനും നങ്ങേലിയും

    പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ട് എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിലുണ്ട് ചരിത്രത്തോട് യോജിക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ. ചരിത്ര സിനിമ ചരിത്രത്തോട് നീതി പുലർത്തണം.

നങ്ങേലി ചരിത്രമോ വ്യാജ സൃഷ്ടിയോ? ആറാട്ട് പുഴ വേലായുധപണിക്കറെ പോലെ നങ്ങേലിയും ഒരു യാഥാര്‍ദ്യമാണ് എന്നാണോ വിനയന്‍ പറയുന്നത്. നങ്ങേലിയെയും പണിക്കാരെയും കൂട്ടി മുട്ടിക്കുമ്പോള്‍ ചരിത്രത്തിന്റെതായ ഒരു അസ്വഭാവികതയുണ്ട് അവിടെ. പത്തൊന്‍പതാം നൂറ്റാണ്ട് ഒരു ചരിത്രമെന്ന ബോധത്തില്‍ സിനിമ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകന്‍ ആ സിനിമയില്‍ പറയുന്നതെല്ലാം ചരിത്രമെന്ന് വിശ്വസിക്കും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *