ഒരു പേരിലെന്തിരിക്കുന്നു?

    ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ എന്ന സിനിമയിലെ വിചിത്രമായ പേരുകൾക്കു പിന്നിലെ കഥ. പേരിലും കാര്യമുണ്ട് എന്ന് തിരക്കഥാകൃത്ത് ബിപിൻ ചന്ദ്രൻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *