സന്തോഷത്തിലെ അഭിനയ മുഹൂർത്തങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് മല്ലിക സുകുമാരൻ

അഭിനേതാവെന്ന് മറന്നു പല സന്ദര്ഭങ്ങളിലും കണ്ണു നിറഞ്ഞു
സന്തോഷത്തിലെ അഭിനയ മുഹൂർത്തങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് മല്ലിക സുകുമാരൻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *