പുലിയാട്ടം എന്ന ചിത്രത്തിലെ വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് സുധീർ കരമന

ഖെദ്ദ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം സുധീർകരമനയുടെ പുതിയ ചിത്രമാണ് പുലിയാട്ടം. സന്തോഷ് കല്ലാട്ടിൻറെ സംവിധാനത്തിലൊരുങ്ങിയ പുലിയാട്ടം എന്ന ചിത്രത്തിലെ വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് സുധീർ കരമന.

പുലികളി പ്രമേയമാക്കി ഒരു സിനിമ ചെയ്തപ്പോൾ നേരിടേണ്ടി വന്ന വെല്ലുവിളികൾ വെളിപ്പെടുത്തി നടൻ സുധീർ കരമന .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *