ചർച്ചയായി അലൻസിയറിന്റെ സന്ദേശം

നടൻ അലന്സിയർ തൻറെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അയച്ച ക്രിസ്മസ് സന്ദേശം ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്.
ക്രിസ്മസിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ശബ്ദ സന്ദേശം ആണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *