കുടവയറില്ലാത്ത മികച്ച അഭ്യാസിയായവരാണ് പുലികളിക്കാരെന്ന് സന്തോഷ് കല്ലാട്ട്

നമ്മള്‍ ഇന്നു കാണുന്നതില്‍ നിന്നു തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് യഥാര്‍ഥ പുലികളി. കുടവയറില്ലാത്ത മികച്ച അഭ്യാസിയായവരാണ് പുലികളിക്കാരെന്ന് “പുലിയാട്ടം” സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ സന്തോഷ് കല്ലാട്ട്. യൂ ടോക്കിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ “പുലിയാട്ടം” സിനിമയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

95 കാലഘട്ടത്തിൽ, തൃശൂരിലെ പുലികളിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പുലിയാട്ടം എന്ന ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

വെള്ളേപ്പം മേരി പുലിജോസ് മനോഹരൻ എന്നിങ്ങനെ 3 കഥാപാത്രങ്ങളെ ചുറ്റിപറ്റിയുള്ള കഥയാണ് പുലിയാട്ടം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *