കളിക്കളത്തിലെ കരുത്തന്‍ അഡ്രിയന്‍ ലൂണ….

    പരിശീലകന്‍ ഇവാന്‍ വുകുമനോവിച്ചീന്റെയും സ്‌പോര്‍ട്ടിംഗ് ഡയറക്ടര്‍ കരോലിസ് സ്‌കിന്‍ കിസ്സിന്റെയും ടീമിലേക്കുള്ള വരവോടെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന് വന്ന മാറ്റം അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു. ഇരുവരുടെയും അധ്വാനമാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സീസണുകളിലെ കരേളബാസ്‌റ്റേഴ്‌സിന്റെ ചുവടുകളുറക്കാന്‍ കാരണമായതെങ്കിലും, കളിക്കളത്തില്‍ ടീമിനെ മാറ്റിയെടുത്തതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് അഡ്രിയന്‍ ലൂണയ്ക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്.....

രിശീലകന്‍ ഇവാന്‍ വുകുമനോവിച്ചീന്റെയും സ്‌പോര്‍ട്ടിംഗ് ഡയറക്ടര്‍ കരോലിസ് സ്‌കിന്‍ കിസ്സിന്റെയും ടീമിലേക്കുള്ള വരവോടെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന് വന്ന മാറ്റം അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു.ഇരുവരുടെയും അധ്വാനമാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സീസണുകളിലെ കരേളബാസ്‌റ്റേഴ്‌സിന്റെ ചുവടുകളുറക്കാന്‍ കാരണമായതെങ്കിലും,കളിക്കളത്തില്‍ ടീമിനെ മാറ്റിയെടുത്തതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് അഡ്രിയന്‍ ലൂണയ്ക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *