ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​രപ്പന്റെ മു​ന്നി​ല്‍ ചെ​ണ്ട​യി​ല്‍ താള വിസ്മയം തീർത്ത് ന​ട​ന്‍ ജ​യ​റാം

ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​രപ്പന്റെ മു​ന്നി​ല്‍ ചെ​ണ്ട​യി​ല്‍ താള വിസ്മയം തീർത്ത് ന​ട​ന്‍ ജ​യ​റാം . തിരുവുത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ജയറാം ക്ഷേത്രനടയിൽ പഞ്ചാരി മേളം അവതരിപ്പിച്ചത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *