തന്റെ മണ്ഡലത്തിലെ വികസന പദ്ധതികൾ വിശദീകരിച്ച് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എം പി

കഴിഞ്ഞ 5 വർഷങ്ങളിലായി തന്റെ മണ്ഡലത്തിലെ വികസന പദ്ധതികളും പ്രവർത്തനങ്ങളും വിശദീകരിച്ച് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എം പി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *