അറ്റെൻഷൻ പ്ലീസ് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിനിമ,ജിഗർതണ്ടാ പൊളിറ്റിക്കൽ വ്യൂയുള്ള കോമേർഷ്യൽ ചിത്രവും

    അറ്റെൻഷൻ പ്ലീസ് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിനിമ,ജിഗർതണ്ടാ പൊളിറ്റിക്കൽ വ്യൂയുള്ള കോമേർഷ്യൽ ചിത്രവും......