മമ്മൂക്കയുടെ ആദ്യത്തെ നായകൻ ഞാനാണ് : സുധി കോഴിക്കോട്