സുരേഷ് ഗോപിയെ നിങ്ങൾ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ടോ ?

    സുരേഷ് ഗോപിയെ നിങ്ങൾ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ടോ ? Suresh Gopi Against Journalist | Suresh Gopi Controversy | Suresh Gopi Accused For Misbehaving | Women Journalist Against Suresh Gopi | Suresh Gopi Insulting Women Journalist | Suresh Gopi Misbehaving #sureshgopi #sureshgopifans #sureshgopiofficial #garudanmovie #bjpkerala