നാഷണല്‍ ഹെറാള്‍ഡ് കേസില്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് എന്ത് കൊണ്ട്.

    രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ആദ്യം മറുപടി പറയേണ്ടത് 800 കോടിയുടെ നാഷണല്‍ ഹെറാള്‍ഡ് പത്രം അഴിമതിയില്‍ എന്തുകൊണ്ടാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് എന്നാണ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *