ഇരട്ടി മധുരം നുകർന്ന് മഞ്ജിമ

    കോടതി ഉത്തരവ് ലഭിച്ച ഉടൻ പട്ടാമ്പിയിൽ നിന്ന് കൊല്ലത്തേക്ക് നടത്തിയ പ്രയാണം മഞ്ജിമക്ക് സമ്മാനിച്ചത് ഇരട്ടി മധുരം.....