മതിലിൽ നിറഞ്ഞ ‘പട്ടാമ്പി ‘ചരിത്രം

    ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ പട്ടമ്പിയുടെ ചരിത്രം കാണണോ. എങ്കിൽ വരൂ പട്ടാമ്പി പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക്. പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിലെ മതിലിലാണ് ചരിത്രവും പൈതൃകവുമായ പട്ടാമ്പി കാഴ്ചകൾ മനം നിറക്കുന്നത്. സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷന്റെ ഭാഗമായാണ് ചിത്ര രചന.....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *