പാലക്കാട് ഓങ്ങല്ലൂർ പോക്കുപടിയിൽ ഡയാലിസിസ് സെന്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു

പാലക്കാട് ഓങ്ങല്ലൂർ പോക്കുപടിയിൽ ഡയാലിസിസ് സെന്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *