“തനി നാടൻ അടിയും തടയുമായി കടകൻ”

    "തനി നാടൻ അടിയും തടയുമായി കടകൻ" !! | Kadakan Malayalam Movie FDFS Audience Response | Hakkim Shajahan |