ഗ്യാൻവാപിയിൽ നിത്യാരാധനയാകാം

    ഗ്യാൻവ്യാപിയിൽ ഹിന്ദു ആരാധന ആവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജി നിലനിൽക്കുമെന്ന് വരാണസി കോടതി