നായയുടെ പോര് കുട്ടിക്ക് നേരേയും…

    കോഴിക്കോട് അരക്കിണറിൽ കുട്ടിക്കു നേരെ തെരുവു നായയുടെ ആക്രമണം