സ്വവർഗ വിവാഹം നിയമസാധുത ഇല്ലാതാക്കി സുപ്രീം കോടതി വിധി ജനങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നു

    സ്വവർഗ വിവാഹത്തിന് നിയമസാധുത ഇല്ലാതാക്കിയ സുപ്രീം കോടതി വിധിയിൽ ജനങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നു.....