നീല നിലവേ നിലവിനഴകേ… അതിർത്തികൾ കടന്ന് തരംഗമാകുന്നു…..

    നീല നിലവേ നിലവിനഴകേ... അതിർത്തികൾ കടന്ന് തരംഗമാകുന്നു....