‘പരിയേറും പെരുമാൾ’എന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്