പള്ളിയോടം മറിഞ്ഞു

    ചെന്നിത്തലയിൽ പള്ളിയോടം മുങ്ങി ഒരാൾ മരിച്ചു.