കാതൽ : ഇനിയും വിസ്മയിപ്പിക്കുമെന്ന മമ്മൂട്ടിയുടെ ഉറപ്പ്….

    കാതൽ : ഇനിയും വിസ്മയിപ്പിക്കുമെന്ന മമ്മൂട്ടിയുടെ ഉറപ്പ് #mammootty #kathal #malayalamcinema #megastar #mammookka #mammoottykampany