ഭാമമ്മേടെ കടയിൽ 30 രൂപയ്ക്ക് മസാലദോശ 5രൂപയ്ക്ക് ദോശ 10 രൂപയ്ക്ക് പൊറോട്ട

    Best Masala Dosa In Kottayam | Masala Dosa Kerala Style | Bham Dosa