സിനിമ പ്രേക്ഷകർക്ക് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്; രജിഷ വിജയൻ