സന്നിധാനത്തെ ഭക്തിസാന്ദ്രമാക്കി രാജേഷ് ചേര്‍ത്തലയുടെ വേണുനാദം

    സന്നിധാനത്തെ ഭക്തിസാന്ദ്രമാക്കി രാജേഷ് ചേര്‍ത്തലയുടെ വേണുനാദം......