ഭാഗ്യയ്ക്കും ശ്രേയസിനും താരപകിട്ടോടെ വിവാഹവിരുന്ന്

    ഭാഗ്യയ്ക്കും ശ്രേയസിനും തിരുവനന്തപുരത്തു താരപകിട്ടോടെ വിവാഹവിരുന്ന്.....