“പ്രകൃതിപടമെന്നു പറയുന്ന ചിത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് മലയാള സിനിമ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്”

    സോ കോൾഡഡ് പ്രകൃതി പടമെന്നു നിങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിലൂടെത്തന്നെയാണ് മലയാള സിനിമ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.....