‘നേര്’ മോഹൻലാലിന്റെ തിരിച്ചുവരവാണോ: ഹിറ്റടിക്കുമോ പ്രേക്ഷകർ പറയും

    'നേര്' മോഹൻലാലിന്റെ തിരിച്ചുവരവാണോ: ഹിറ്റടിക്കുമോ പ്രേക്ഷകർ പറയും....