ജയറാമേട്ടന്റെ രണ്ടാം വരവാണ് ഇത്.. ഞെട്ടിച്ച്.. കോരിത്തരിച്ച് സിനിമ കണ്ടവർ

    ജയറാമേട്ടന്റെ രണ്ടാം വരവാണ് ഇത്.. ഞെട്ടിച്ച്.. കോരിത്തരിച്ച് സിനിമ കണ്ടവർ......