“എന്റെ സിനിമ കണ്ടിട്ടേ നീയൊക്കെ മരിക്കത്തൊള്ളോ?”

    "എന്റെ സിനിമ കണ്ടിട്ടേ നീയൊക്കെ മരിക്കത്തൊള്ളോ?"