എന്താണ് ഓഫർ..? മറുപടിയുമായി പി സി

    എന്താണ് ഓഫർ..? മറുപടിയുമായി പി സി.....