മത്സരിക്കാന്‍ പത്തനംതിട്ടയേക്കാള്‍ അനുകൂലം കോട്ടയമല്ലേ?

    മത്സരിക്കാന്‍ പത്തനംതിട്ടയേക്കാള്‍ അനുകൂലം കോട്ടയമല്ലേ?